top of page
שיפור כישורים חברתיים | מרכז עופרים

קבוצות לשיפור כישורים חברתיים

מהם כישורים חברתיים ולמה הם כל כך חשובים?

הצורך והרצון לקשר וחיברות הינו צורך מולד, ראשוני ובסיסי, אולם לא כל הילדים מצליחים להשתלב בחברת קבוצת השווים (קבוצת בני גילם), וליצור ולשמר חברויות מספקות ומעצימות.

פיתוח כישורים חברתיים לילדים הינו חשוב ביותר.

ילד בעל כישורים חברתיים טובים, אשר מצליח לפתח קשרים חברתיים טובים לאורך זמן, רוכש חוויה של מסוגלות גבוהה, ביטחון עצמי, תחושת אמון בסביבתו ותחושת עצמאות וסיפוק.

מהי קבוצה לשיפור והקניית כישורים חברתיים במרכז עופרים?

קבוצה לשיפור והקניית כישורים חברתיים הינה קבוצת "רכבת" טיפולית שנתית, אשר בה הילדים מוזמנים להתנסות במגוון סיטואציות חברתיות ובתפקידים חדשים.

קבוצת "רכבת" הינה קבוצה דינמית המשתנה לאורך השנה, כך שילדים חדשים מצטרפים במהלך השנה, בעוד שילדים שהשיגו את מטרותיהם מסיימים. כך נוצרת דינמיות המאפשרת לילדים להתנסות בסיטואציות המוכרות להם מחיי היומיום ולשכלל את כישוריהם החברתיים.

הטיפול במסגרת הקבוצה נעשה בדרך חווייתית של משחק, שיחה, ספורט ועוד.

bottom of page