top of page
קוג פאן | מרכז עופרים

Cog-Fun הוא טיפול קוגניטיבי תפקודי בילדים, מתבגרים ומבוגרים עם הפרעת קשב וריכוז (ADHD). טיפול זה פונה לחסמים הקוגניטיביים,  הרגשיים והסביבתיים כפי שבאים לידי ביטוי בהקשר של תפקודי היומיום. 

טיפול Cog-Fun, הינו גישת טיפול ייחודית, ממוקדת עיסוק, ממוקדת לקוח ומשפחה ומונחית תיאוריה. הגישה פותחה במטרה לתת מענה להיבטים הקוגניטיביים ובפרט לקשיים בתפקודים ניהוליים, ולקשיים התפקודיים של ילדים עם ADHD ובני משפחותיהם. 

גישה זו פותחה על בסיס ההבנה כי הקשיים מהם סובלים ילדים עם ADHD ומשפחותיהם הינם רב מימדים ומשפיעים על תפקודי היומיום במגוון תחומי עיסוק.

קוג פאן Cog-Fun 

מטרות טיפול Cog-Fun: 

  1. לקדם את איכות החיים של המתמודד ומשפחתו

  2.  לשפר השתתפות בעיסוקים שונים ביומיום

  3. להקנות אסטרטגיות ניהוליות לאדם ומשפחתו כדי להתמודד עם אתגרים אופייניים  להפרעת קשב

  4. לקדם  מודעות להפרעת הקשב על ידי הקניית ידע ולמידה מהתנסויות מבוקרות

  5. לספק חוויות הצלחה ומסוגלות בפעילויות יום-יומיות

  6. להכשיר ולהעצים הורים כמתווכים בתהליכים הטיפוליים

מי מתאים לטיפול Cog-Fun?

• ילד, מתבגר או מבוגר המאובחן עם ADHD
• כישורי שפה תקינים
• מתמודד ומשפחה הרוצים ומסוגלים להתגייס לתהליך הטיפולי

מי רשאי לטפל ב- Cog-Fun?

מרפאים ומרפאות בעיסוק שעברו הכשרה וקיבלו תעודת מורשה טיפול בגישת Cog-Fun מבית הספר לריפוי בעיסוק של האוניברסיטה העברית בירושלים.

המרפאים והמרפאות בעיסוק במרכז עופרים, בעלי הכשרה לטפל בשיטת Cog-Fun ילדים ונוער.

bottom of page